Tin tức và Sự kiện

Quyết Định Ban Hành “Quy Chế Hoạt Động Trạm Cân Xe”

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 2778/PC-ĐB Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 1996   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG TRẠM CÂN XE” BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông ngày 2/12/1994; Căn cứ Nghị định 22/CP ngày 22/3/1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý Nhà nước và cơ…

Đọc tiếp